top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van ‘Meer Zeggen Met Gebaren’, gevestigd te 5667AV Geldrop aan de Weegbree 30, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 9100238. Hierna: ‘Meer Zeggen Met Gebaren’.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten voor de diensten en (digitale) producten van Meer Zeggen Met Gebaren aangaande ondersteunende baby- en kindgebaren en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen.

 3. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 – Definities

 1. In deze voorwaarden wordt met de volgende termen het volgende bedoeld:

  1. Gebaren: Ondersteunende baby- en kindgebaren

  2. Klant: De (rechts)persoon die diensten of producten van Meer Zeggen Met Gebaren afneemt

  3. Materialen: gebarenkaarten, boeken, digitale inhoud en/of andere producten uit de leermethode ‘Leer mij begrijpen’.

  4. Schriftelijk: per brief, e-mail, whatsapp of ander (digitaal) tekstbericht

 

Artikel 3 – Cursussen gebaren voor professionals

 1. Meer Zeggen Met Gebaren biedt cursussen en workshops gebaren aan op locatie binnen Nederland voor professionals, zoals bijvoorbeeld medewerkers van kinderdagverblijven, gastouderorganisaties of ROC’s.

 2. De klant kan een offerte opvragen voor een cursus op een locatie binnen Nederland of Vlaanderen op een bepaalde datum voor een bepaald aantal deelnemers.

 3. Offertes zijn vrijblijvend en zijn gedurende 30 dagen geldig, waarna ze automatisch vervallen.

 4. Prijzen zijn exclusief btw, reis- en parkeerkosten en materialen. Reiskosten met de auto worden berekend vanaf 10 kilometer afstand vanaf het vestigingsadres van Meer Zeggen Met Gebaren tegen €0,21 per kilometer. Parkeerkosten worden doorberekend naar de daadwerkelijk gemaakte kosten.

 5. Materialen kunnen tegen de op dat moment geldende reguliere verkooptarieven, vóór, tijdens of na de cursus door de klant worden aangeschaft.

 6. De overeenkomst komt tot stand als er overeenstemming is bereikt over het type cursus of workshop, de datum, de locatie en de prijs.

 7. Op verzoek van de klant minimaal één week vóór de cursusdatum, kan na afloop van de cursus door Meer Zeggen Met Gebaren digitaal een Bewijs van Deelname worden verstrekt aan de deelnemers zonder extra kosten.

 8. Als de klant een cursus wil annuleren, gelden de volgende annuleringskosten ten opzichte van de afgesproken datum in een percentage van de overeengekomen prijs:

  1. Bij annulering tot één maand van tevoren: 0%

  2. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken van tevoren: 25%

  3. Bij annulering vanaf twee weken tot één week van tevoren: 50%

  4. Bij annulering vanaf één week tot twee dagen van tevoren: 75%

  5. Bij annulering vanaf 2 dagen van tevoren: 100%

 9. Als de klant een cursus wil verzetten naar een andere datum en/of tijd, is Meer Zeggen Met Gebaren gerechtigd éénmalige administratiekosten van €50,- in rekening te brengen.

 

Artikel 4 – Privécursussen op locatie voor particulieren        

 1. Meer Zeggen Met Gebaren biedt privécursussen aan op locatie in Nederland voor particulieren, zoals bijvoorbeeld ouders, verzorgers, familieleden of andere geïnteresseerden, eventueel in aanwezigheid van (hun) kinderen.

 2. De privécursussen duren twee maal twee uur (2x 2 uur) en zijn inclusief één boekje ‘Leer mij begrijpen’. Extra boekjes en/of andere materialen zijn verkrijgbaar tegen een meerprijs.

 3. De privécursussen hebben een vaste prijs per huishouden, uitgaande van maximaal twee volwassenen. Voor elke extra volwassene geldt een meerprijs. Kinderen in het huishouden t/m 18 jaar kunnen gratis deelnemen.

 4. De prijzen van privécursussen zijn inclusief btw, maar exclusief reis- en parkeerkosten. Reiskosten met de auto worden berekend vanaf 10 kilometer afstand vanaf het vestigingsadres van Meer Zeggen Met Gebaren tegen €0,21 per kilometer. Parkeerkosten worden doorberekend naar de daadwerkelijk gemaakte kosten.

 5. De klant is éénmalig gerechtigd een privécursus tot één dag (24 uur) voor de afgesproken datum kosteloos te verzetten naar een andere datum en/of tijdstip (in overleg).

 6. De klant mag een privécursus tot twee dagen van tevoren kosteloos annuleren. Bij annulering vanaf twee dagen van tevoren is 50% van het bedrag verschuldigd, bij annulering vanaf 24 uur van tevoren: 100%.

 

 

 

Artikel 5 – Online cursussen

 1. Meer Zeggen Met Gebaren biedt online cursussen aan voor zowel particulieren als professionals.

 2. De overeenkomst komt tot stand door digitale aanvaarding van het aanbod van Meer Zeggen Met Gebaren (waarbij de klant een online cursus selecteert en betaalt).

 3. Na totstandkoming van de overeenkomst wordt de online cursus direct digitaal beschikbaar gesteld en worden de cursusmaterialen zo snel mogelijk toegestuurd.

 4. Korte online cursussen worden met toestemming van de klant éénmalig in hun geheel geleverd door het verlenen van (digitale) toegang tot de dienst direct na het sluiten van de overeenkomst. Het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten is daarom uitgesloten. Meer Zeggen Met Gebaren wijst de klant daar uitdrukkelijk op.

 5. Bij online cursussen van meerdere weken wordt er wekelijks toegang gegeven tot een nieuw deel van de online cursus. Voor consumenten geldt dan wel het wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, betaalt hij een vergoeding naar rato voor het aantal weken van de online cursus dat al uitgevoerd is.

 6. De toegang tot de online cursus is persoonsgebonden. Inloggegevens zijn vertrouwelijk en mogen niet gedeeld worden met derden. Downloads zijn enkel bedoeld voor eigen gebruik tijdens de cursus. Als bij de online cursus een gratis app voor smartphones is inbegrepen, is ook de toegang daartoe persoonsgebonden.

 7. Na afloop van de herroepingstermijn (of bij afzien van de herroepingstermijn) kan de klant de overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij de klant een consument is en er sprake is van een online cursus van meerdere weken, waarvan nog niet alle weken digitaal beschikbaar zijn gesteld.

 8. Bij tussentijdse opzegging als bedoeld in het vorige lid betaalt Meer Zeggen Met Gebaren de klant het cursusgeld naar rato terug, minus een redelijke administratieve vergoeding voor de opstartkosten van 10% van het cursusgeld.

 9. Bij tussentijdse opzegging als bedoeld in het vorige lid dient de klant binnen 14 dagen de toegestuurde cursusmaterialen in de oorspronkelijke staat en verpakking terug te zenden aan Meer Zeggen Met Gebaren. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant. Als de klant niet (tijdig) aan deze verplichting voldoet, brengt Meer Zeggen Met Gebaren de betreffende materialen in rekening tegen de op dat moment geldende reguliere verkoopprijs. Meer Zeggen Met Gebaren mag in dat geval de kosten verrekenen met de terugbetaling van het restant van het cursusgeld.

 

Artikel 6 – Betaling, rente en kosten

 1. Meer Zeggen Met Gebaren stuurt voor alle dienstverlening een factuur. De factuur moet vóór aanvang van de cursus volledig betaald zijn en in elk geval binnen 14 dagen na de factuurdatum.

 2. Met het vervallen van de factuur is de klant direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De klant is vanaf dat moment de Nederlandse wettelijke (handels)rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

 3. De klant kan de betaling van enig bedrag niet opschorten. Als de klant in verzuim is met de betaling van de factuur, is Meer Zeggen Met Gebaren gerechtigd de (verdere) toegang tot de cursus aan de klant te ontzeggen en/of op te schorten totdat de klant volledig heeft betaald.

 4. Meer Zeggen Met Gebaren mag over en weer verschuldigde bedragen met elkaar verrekenen tot hun gezamenlijk beloop. De klant heeft echter geen recht op verrekening met enig bedrag, tenzij er volledige overeenstemming is bereikt over het beloop van diens tegenvordering.

 5. Als Meer Zeggen Met Gebaren buitengerechtelijke kosten maakt ter verhaal van een vordering op de klant, is de klant daarvoor een vergoeding verschuldigd conform de Nederlandse wettelijke staffel BIK.

 

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

 1. Op alle materialen, cursussen, workshops en digitale content (waaronder website), rust het Auteursrecht van Meer Zeggen Met Gebaren zelf of van derden, van wie Meer Zeggen Met Gebaren een licentie heeft gekregen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende mag niets daarvan (geheel of gedeeltelijk) worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door prints, kopieën, of op welke andere manier dan ook.

 2. Tijdens de cursussen kunnen foto’s of video’s worden gemaakt. Als een deelnemer niet in beeld wil worden gebracht dient diegene dat voor of tijdens de cursus bij Meer Zeggen Met Gebaren en/of de fotograaf aan te kaarten. Meer Zeggen Met Gebaren zal zoveel mogelijk (mondeling) op deze mogelijkheid van bezwaar wijzen.


Artikel 8 – Overmacht

 1. Als door een geval van overmacht een geplande cursus op locatie niet kan doorgaan, zal deze in beginsel worden verplaatst naar online of worden verzet. In het laatste geval bepalen partijen in overleg een nieuwe datum, tijdstip en/of locatie.

 2. Als verzetten van een cursus redelijkerwijs niet mogelijk is of als Meer Zeggen Met Gebaren daaraan de voorkeur geeft, zal Meer Zeggen Met Gebaren zich inspannen een vervangende cursusdocent te regelen die dezelfde methode hanteert om de cursus over te nemen. De overeenkomst tussen de klant en Meer Zeggen Met Gebaren blijft dan onverkort gelden. De afspraken met de vervangende cursusdocent gelden tussen Meer Zeggen Met Gebaren en de betreffende cursusdocent.

 3. Als noch verzetten noch vervanging van de cursusdocent na redelijke inspanningen mogelijk is, zal de overeenkomst van rechtswege worden ontbonden. Meer Zeggen Met Gebaren zal dan alle (aan)betaalde bedragen aan de klant terugbetalen. Geen van beide partijen is aan de ander schadevergoeding verschuldigd.

 4. Onder overmacht aan de zijde van de klant wordt alleen verstaan: natuurrampen en/of extreme weersomstandigheden (KNMI code oranje/rood); ernstige ongevallen met letsel of overlijden van de klant (natuurlijk persoon) of een familielid in de eerste graad tot gevolg; door de overheid opgelegde maatregelen waardoor de cursus helemaal niet kan/mag doorgaan. Daarbij geldt dat coronabeleid en/of lockdowns enkel als overmacht gelden als deze de cursus verbieden, niet als de cursus eventueel met aanpassingen (afstand houden, minder aanwezigen of via een online verbinding) kan doorgaan.

 5. Onder overmacht aan de zijde van Meer Zeggen Met Gebaren wordt verstaan: natuurrampen en/of extreme weersomstandigheden (KNMI code oranje/rood), ziekte of letsel van de cursusdocent, ongevallen of overlijden van familieleden en/of andere dierbaren (waaronder huisdieren), onbeschikbaarheid van benodigde telecommunicatiediensten (telefoon, internet etc.).

 

Artikel 9 – Privacy

 1. Bij de uitvoering van de overeenkomst verzamelt en verwerkt Meer Zeggen Met Gebaren persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Informatie daarover kan worden gevonden in het privacystatement, dat op de website van Meer Zeggen Met Gebaren te downloaden is.

 

Artikel 10 – Klachten en aansprakelijkheid

 1. Klachten zal de klant schriftelijk melden via meerzeggenmetgebaren@gmail.com uiterlijk 2 (twee) maanden na de datum van (het betreffende deel van) de cursus.

 2. Voor alle cursussen geldt: oefening baart kunst. Op Meer Zeggen Met Gebaren rust daarom slechts een inspanningsverplichting om deelnemers baby- en kindgebaren te leren. Meer Zeggen Met Gebaren kan niet een bepaald resultaat (binnen een bepaalde periode) garanderen. Klachten daarover zijn daarom in elk geval ongegrond.

 3. Meer Zeggen Met Gebaren is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onzorgvuldige of te wilde uitvoering van de baby- en kindgebaren.

 4. Als de klacht(en) (gedeeltelijk en) objectief gezien terecht zijn, zal de klant Meer Zeggen Met Gebaren in de gelegenheid stellen dit te herstellen (bijvoorbeeld door een nieuwe cursus aan te bieden). Als herstel niet mogelijk is of als dit de voorkeur van Meer Zeggen Met Gebaren geniet, zal Meer Zeggen Met Gebaren de betaalde totaalprijs van de cursus naar rato van de tekortkoming verminderen. Het eventueel teveel betaalde betaalt Meer Zeggen Met Gebaren in dat geval terug.

 5. Eventueel door Meer Zeggen Met Gebaren verschuldigde schadevergoeding is maximaal gelijk aan de door Meer Zeggen Met Gebaren berekende totaalprijs voor de cursus.

 

Artikel 11 – Ontbinding

 1. Beide partijen hebben het recht een overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder daarvoor aan de andere partij schadevergoeding verschuldigd te zijn, als de andere partij in een staat van insolventie komt te verkeren, waaronder faillissement, surseance van betaling, wsnp, schuldhulpverlening of onderbewindstelling.

 2. Meer Zeggen Met Gebaren heeft het recht een overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder daarvoor schadevergoeding verschuldigd te zijn en zonder het recht op terugbetaling, in uitzonderlijke situaties, waarin de (verdere) uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid niet van Meer Zeggen Met Gebaren gevergd kan worden, zoals bijvoorbeeld in geval van intimidatie of bedreiging.

 3. Alle rechtsverhoudingen tussen partijen worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen partijen zoveel mogelijk in goed overleg oplossen. Mocht een oplossing op die manier niet kunnen worden bereikt, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.

 4. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

bottom of page